Sahithya sesham /

Kuttykrishna Marar

Sahithya sesham / - S.P.C.S , 1975. - 168 p. 18cms

Malayalam Novel