സോപ്പുകുമിളകൾ /

Oommen, V K. ഉമ്മൻ, വി കെ.

സോപ്പുകുമിളകൾ / by V K Oommen. - 1st ed. - Trivandrum : State Institute of Languages, 1972. - 186p.


Malayalam


Physics Study.

668.12 / OOM/S