പ്രീഡിഗ്രി ഭൗതികം /

Sankaran Nair, K. ശങ്കരൻ നായർ, കെ.

പ്രീഡിഗ്രി ഭൗതികം / by K Sankaran Nair, Govindan, K and Kartha, P C. - 1st. - Trivandrum : State Institute of Languages, 1972. - 464p.

Vol 1


Malayalam


Malayalam Physics

SAN/P.1 / 530