പയ്യന്റെ ഡയറി

വി കെ എൻ V K N

പയ്യന്റെ ഡയറി - 1st - Kozhikode; Mulberry Publications; 1999 - 234p.

81-240-0668-7


മലയാളം; ഹാസ്യം
Malayalam; Humour

808.87 / VKN/P N9