പയ്യന്റെ രാജാവ്

വി കെ എന്‍; V K N

പയ്യന്റെ രാജാവ് - 1st - Alleppey; S K V Book Depot; 1972 - 184p.


മലയാളം; മലയാളം നോവല്‍; വടക്കേ കുട്ടാലെ നാരായണന്‍കുട്ടി നായര്‍
Malayalam; Malayalam Novel; Literature; Malayalam Fiction; Vadakke Kuttale Narayanankutty Nair

894.M3 / VKN/P L2